TANITIM

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILDIZ (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Özkan KUTLUCAN (Program Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Araz TAKAY

Öğr. Gör. Dr. Ayhan ALGÜNER

Öğr. Gör. Macide Berna ÇAĞLAR KALKAN

 

Lojistik kavramı, bir ürünün üretilmesi için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve yurt dışın­dan tedariki, üretim sırasındaki akışı, üretildikten sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştı­rılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 2000’li yıllar öncesine kadar sadece ta­şımacılıktan ibaret olarak görülen lojistik yönetiminin günümüzde artık önemi anlaşılma­ya ve sektörün potansiyeli her geçen gün daha da net olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasında olan ülkemiz coğrafyasının lojistik açıdan önemli üstün­lükleri mevcuttur. Ancak, uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumda yer alan ül­kemizin bu potansiyelini değerlendirmesi bu alanda yetişmiş insan gücünün varlığına bağ­lıdır. Lojistik programının amacı, hem lojistik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel kay­nağını yetiştirmek hem de sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde birçok kişiye iş imkânı sağlamaktır. Programdan mezun olanlara “Lojistik Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ve dördüncü yarıyılda bir dönem­lik işyerinde uygulamalı eğitim ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştü­rülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmala­rı gerçekleşmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak­kında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Programın avantajları

• Lojistik konusunda uzmanlaşma, yaygın ve etkili hizmet,

• Eğitim dilinin Türkçe, temel İngilizce ve mesleki yabancı dilin olması,

• Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,

• Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci tutumları geliştiren; pratik deneyimlerle desteklenen bir öğrenme ortamı

• Öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları Lojistik Birimler,

• Tam zamanlı öğretim üyesi kapasitesi,

• Öğrencilere burs, %75 ve %50 oranlarında indirim sağlanması,

• Öğrencilerin başarı, teşvik, spor ve destek indirimleri ile desteklenmesi,

• İngilizce Hazırlık Programının isteğe bağlı olması,

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj imkânı,

Bölüm mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

• Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri

• Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)

• Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders)

• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri

• Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri

• Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları

• Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri

• Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, vb. Devlet Kurum ve Kuruluşları­nın ilgili Birimleri

• İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde

• Lojistik Uygulama Birimleri

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci mer­kezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanması,

• Bölgenin konumu ve yapılan görüşmeler gereği Ankara Lojistik Üssü ile yakın ilişki­lerin kurulması, Staj ve İş Yeri Uygulaması eğitimlerinde destek alınması,

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değer­lendirilmesi,

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verilmesi,

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile alana yönelik Lisans Bölümlerine geçiş imkânı.

Staj ve uygulamalı eğitim imkânları

Lojistik Programı öğrencileri, öğrenimlerinin zorunlu bir parçası olarak, öğrenimle­ri süresince lojistik ile ilgili işletmelerde staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin se­çimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirliği yap­makta ve isteyen her öğrenciye staj olanağı sağlamaktadır. Staj, öğrencilerin lojistik işletmelerin değişik kesimlerini tanımasına ve deneyim kazanmasına yardım ederken, bir yandan da lojistik işletmelerin öğrencilerimizi ve programımızı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, genellikle staj yaptıkları lo­jistik işletmelerinde sürekli çalışma olanağı bulmaktadırlar. Program ve Staj Koordi­natörlüğü onayı ile yurtdışı işletmelerinde de yapılabilen stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğrencileri dördüncü yarıyılda bir dönem boyunca lojistik işlet­melerde uygulamalı eğitim alarak sektör deneyimlerini artırmaktadırlar. Bu eğitim ile öğrencilerimizin sektörle olan bağları güçlendirilmekte, teorik bilgileri ile pratik bilgi­lerini birleştirmesi ve mezuniyet sonrasında istihdam sağlanması hedeflenmektedir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

• Muhasebe ve Finansman Alanı ve Tüm Dalları

• Pazarlama ve Perakende Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İşletmecilik (Demiryolu) Dalı

• Ulaştırma Hizmetleri Alanı ve Tüm Dalları

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik , Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finans, Ulusla­rarası Finans ve Bankacılık , Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık , Ulus­lararası Lojistik Yönetimi , Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik , Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.